Infolinia Caritas Zostań wolontariuszem Pomoc dla Ukrainy Koordynatorzy lokalni Aktualności

Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych

 


UE.png

DW_logo_7.6_jpg.jpg

Fundacja Nauka dla Środowiska w partnerstwie z Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i Województwem Zachodniopomorskim w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego realizuje projekt pn. „Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Priorytet VII Włączenie społeczne,  Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
Numer projektu RPZP.07.06.00-32-K006/17, który skierowany jest do osób niesamodzielnych.

 

Główny cel planowanych działań odnosi się do realizacji celu szczegółowego RPO WZ 2014-2020, tj. zwiększenia dostępności usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu realizowane są:
Usługi opiekuńcze (sąsiedzkie usługi skierowane do osób niesamodzielnych) m. in.:
- pomoc w dokonywaniu zakupów,
- pomoc przy gotowaniu i podawaniu posiłków,
- pomoc przy wykonywaniu prac porządkowych,
- pomoc w praniu odzieży i bielizny,
- pomoc w uiszczaniu opłat, dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów,
- towarzyszenie na spacerach,
- informowanie rodziny i pozostałych służb o pogorszeniu stanu zdrowia i sytuacjach kryzysowych,
- odwiedziny w szpitalu
- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego,
- pobyt w mieszkaniu wytchnieniowym

Uczestnikiem projektu korzystającym ze wsparcia w postaci usług opiekuńczych może być osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:
- osoba niesamodzielna tj, osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego
- osoba, której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r, o pomocy społecznej, tj.: 1051,50 zł netto na osobę samotnie gospodarującą lub 792,00 netto na osobę w gospodarstwie domowym o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
- osoba zamieszkująca na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Ponadto aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie należy złożyć wymagane dokumenty, do pobrania pod linkiem: Do pobrania

Opiekun osoby niesamodzielnej nie musi posiadać kwalifikacji wymaganych w usługach opiekuńczych ale powinien być osobą zaufaną, zdolną do pracy na rzecz osoby niesamodzielnej i pozostającą w codziennym kontakcie z podopiecznym.
Na stronie w zakładce Do pobrania znajdują się formularze dla Opiekuna.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem udziału w projekcie, dostępnym w zakładce "do pobrania".

Kontakt:
dobrewsparcie@caritas.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Caritas styczen 2019 Ulotka A 5_A_Easy-Resize.com.jpg              Caritas styczen 2019 Ulotka A 5_B_Easy-Resize.com.jpg

Kontakt:

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
ul. bpa Cz. Domina 8, 75-061 Koszalin

tel. +48 94 342 36 90
e-mail: sekretariat.koszalin@caritas.pl
© Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wykonanie: strony internetowe słupsk
Wspierają nas:
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • PKO_FND_LOGO_RGB.jpg
 • port.png
 • selgros.png
 • logo-kulczyk.jpg