Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych


28.08.2018

W związku z wejściem w życie tzw. "Omnibus regulation", czyli pakietu zmian w rozporządzeniach unijnych uproszczających zasady finansowe, znowelizowane zostały Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Nowelizacja obejmuje usunięcie z WLWK następujących wskaźników:

 • Liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, objętych wsparciem w programie
 • Liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, objętych wsparciem w programie 
 • Liczba osób żyjących w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu objętych wsparciem w programie

W związku z powyższym dokonano z dniem 28.08.2018 r. zmiany w formularzu zgłoszeniowym do projektu pn. „Dobre wsparcie – system lokalnych usług społecznych”  dla osób niesamodzielnych i  kandydatów do objęcia wsparciem. Z formularzy usunięto następujące dane zbierane od Uczestników Projektu:

 • Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, w tym:

-w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu

-osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu

DO POBRANIA AKTUALNE DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

01_formularz_zgloszeniowy_osoba_niesamodzielna.doc

02_1_rodzinny_wywiad_srodowiskowy.doc

02_2_analiza_sytuacji_zdrowotnej.doc

03_plan_pomocy_-_indywidualna_sciezka_zakresu_uslug_opiekunczych.doc

04_umowa_osoba_niesamodzielna.doc

 


 

06.08.2018

Informujemy, że w ramach projektu uruchomiony został kolejny punkt informacyjno-doradczy:

 • Kowalki 21, 78-220 Tychowo, tel. 728 402 969

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: 12:00-19:00

Lista punktów informacyjno-doradczych:

punkty.pdf


01.06.2018

Informujemy, że w ramach projektu uruchomiony został kolejny punkt informacyjno-doradczy:

 • Ostrowiec k. Wałcza (Ośrodek Charytatywny Caritas), 78-600 Wałcz,

Godziny otwarcia:

poniedziałki, wtorki: 9:00-13:00

środy, piątki: 14:00-18:00

Lista punktów informacyjno-doradczych:

punkty.pdf


02.04.2018

Informujemy, że w ramach projektu uruchomione zostały kolejne punkty infomacyjno-doradcze:

 • Koszalin, ul. Bpa Czesława Domina 8, 75-814, tel. 728 402 968

godziny otwarcia:

środa - piątek: 9:00-13:00

 • Szczecinek, ul. Kościuszki 91, 78-400, tel. 728 402 975

godziny otwarcia:

poniedziałki, wtorki: 12:00-14:00


01.03.2018

Informujemy, że w ramach projektu działa punkt informacyjno-doradczy, w którym mogą Państwo pobrać dokumenty niezbędne do zgłoszenia osoby niesamodzielnej do projektu oraz otrzymać pomoc w ich wypełnieniu, a także uzyskać informacje nt. projektu.

Adres punktu:

ul. Orla 11

78-600 Wałcz

tel. 728 402 965

Godziny otwarcia punktu:

czwartek: 15:00-18:00


28.05.2018

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN.

„Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych”

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

a)    Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego mający siedzibę przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zwanego dalej RPO WZ 2014-2020, w ramach zbioru pn. „Projekty RPO WZ 2014 – 2020”;

b)    minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, dla danych w ramach zbioru pn. „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z właściwym Inspektorem Ochrony Danych  odpowiednio pod wskazanymi adresami poczty elektronicznej:

a)      abi@wzp.pl

b)      iod@miir.gov.pl

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020), którego jest  Pani/Pan uczestnikiem, a w szczególności: potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.

4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c   oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanego „RODO”.

5. Pani/Pana dane zostają powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, beneficjentowi realizującemu projekt  i partnerom - Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin; Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej , ul. Biskupa Czesława Domina  8, 75-061 Koszalin; Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej  ul. Wieniawskiego 5, 71-142 Szczecin; Województwo Zachodniopomorskie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WZ 2014-2020 w celu prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w punkcie 3, a także podmiotom świadczącym usługi pocztowe.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia RPO WZ 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku wniosków o udostępnienie danych, ich aktualizację czy żądanie usunięcia oraz jakichkolwiek skarg związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych należy kontaktować się, wysyłając e-mail na adres:  biuro@ndsfund.org  lub list na adres: Fundacja Nauka dla Środowiska ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin.

10.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.  Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.


UE.png

DW_logo_7.6_jpg.jpg

Fundacja Nauka dla Środowiska w partnerstwie z Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i Województwem Zachodniopomorskim w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego realizuje projekt pn. „Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Priorytet VII Włączenie społeczne,  Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
Numer projektu RPZP.07.06.00-32-K006/17, który skierowany jest do osób niesamodzielnych.

Główny cel planowanych działań odnosi się do realizacji celu szczegółowego RPO WZ 2014-2020, tj. zwiększenia dostępności usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu realizowane są:
Usługi opiekuńcze (sąsiedzkie usługi skierowane do osób niesamodzielnych) m. in.:
- pomoc w dokonywaniu zakupów,
- pomoc przy gotowaniu i podawaniu posiłków,
- pomoc przy wykonywaniu prac porządkowych,
- pomoc w praniu odzieży i bielizny,
- pomoc w uiszczaniu opłat, dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów,
- towarzyszenie na spacerach,
- informowanie rodziny i pozostałych służb o pogorszeniu stanu zdrowia i sytuacjach kryzysowych,
- odwiedziny w szpitalu

Planowane są również:
- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego,
- opieka wytchnieniowa – opieka nad osobą niesamodzielną w zastępstwie za opiekuna

Uczestnikiem projektu korzystającym ze wsparcia w postaci usług opiekuńczych może być osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:
- osoba niesamodzielna tj, osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego
- osoba, której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r, o pomocy społecznej, tj.: 951,00 zł netto na osobę samotnie gospodarującą lub 771,00 netto na osobę w gospodarstwie domowym o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
- osoba zamieszkująca na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Ponadto aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie należy złożyć wymagane dokumenty, do pobrania pod linkiem:

Formularze - Osoba niesamodzielna

Opiekun osoby niesamodzielnej nie musi posiadać kwalifikacji wymaganych w usługach opiekuńczych ale powinien być osobą zaufaną, zdolną do pracy na rzecz osoby niesamodzielnej i pozostającą w codziennym kontakcie z podopiecznym.
W poniższym linku formularze dla Opiekuna: 

Formularze – Opiekun (Usługi sąsiedzkie) 


Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem udziału w projekcie.

Kontakt:
atarnowska@caritas.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Kontakt:

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
ul. bpa Cz. Domina 8, 75-061 Koszalin

tel. +48 94 342 36 90, fax +48 94 346 21 75
e-mail: sekretariat.koszalin@caritas.pl
© Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wykonanie: strony internetowe słupsk
Wspierają nas:
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • PKO_FND_LOGO_RGB.jpg
 • port.png
 • selgros.png
 • logo-kulczyk.jpg