Warsztat Terapii Zajęciowej w Leżenicy

Warsztaty Terapii Zajęciowej „Caritas” przy Parafii p.w. św. Stanisława Kostki w Pile

Powstanie Warsztatów

z1.jpgWarsztaty Terapii Zajęciowej „Caritas" zostały utworzone na podstawie umowy zawartej w dniu 22.01.1998r pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy – Wojewódzkim Ośrodkiem ds. Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Pile, a Caritas Parafii p.w. św. Stanisława Kostki przy ul. Browarnej 13 w Pile, reprezentowanym przez ks. Kazimierza Helona. Rozpoczęcie działalności nastąpiło 01.09.1998 r.

Siedzibą warsztatów jest budynek Parafialnego Domu Pomocy Społecznej Caritas im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny przy kościele św. Stanisława Kostki, przy ul. Browarnej 13 w Pile.

WTZ finansowane są w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W dniu 30.12.2002 r., zobowiązania odnośnie finansowania WTZ ze środków PFRON przejmuje Powiat Pilski.

Od 2007 roku wysokość środków przeznaczona na działalność warsztatu z PFRON zostaje zmniejszona do 95% kosztów, pozostałe 5% dofinansowuje powiat, a od 2008 r. proporcje te wynoszą 90% PFRON, 10% powiat.

Cele i zdania WTZ

z2.jpgWarsztaty Terapii Zajęciowej działają w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. Realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności. Jest to niezbędne do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej możliwości.

Realizacja przez warsztaty tych celów odbywa się poprzez:

 • Ogólne usprawnianie;
 • Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, w tym zaradności osobistej dzięki stosowaniu różnych technik terapii zajęciowej;
 • Przygotowanie do życia w środowisku społecznym w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w życiu, a także poprawę kondycji fizycznej i psychicznej;
 • Rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających późniejsze podjęcie pracy zawodowej w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej bądź szkolenia zawodowego.

Uczestnikami WTZ mogą zostać osoby niepełnosprawne powyżej 16 roku życia posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ze wskazaniami do terapii zajęciowej. Zajęcia w warsztatach prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii, który opracowuje Rada Programowa. W skład Rady Programowej wchodzą kierownik, terapeuci, rehabilitant oraz psycholog.

Do zadań Rady Programowej warsztatów należą:

 • Opracowanie corocznie indywidualnych programów rehabilitacji dla każdego uczestnika oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za ich realizację;
 • Dwa razy do roku (w lutym i w lipcu) Rada Programowa dokonuje okresowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji przy udziale uczestnika warsztatów;
 • Co trzy lata przeprowadzana jest kompleksowa ocena realizacji indywidualnego programu rehabilitacji, dokonywana na podstawie oceny:
  • stopnia zdolności samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego;
  • umiejętności interpersonalnych, w tym komunikowania się beneficjentów oraz współpracy w grupie;
  • stopnia opanowania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, uwzględnieniem sprawności psychofizycznej, stopnia dojrzałości społeczneji zawodowej oraz sfery emocjonalno - motywacyjnej.
 • Rada Programowa kwalifikuje kandydatów na uczestników WTZ.

Praca codzienna w WTZ

Warsztaty są placówką pobytu dziennego. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15. 30. Obecnie w Warsztatach prowadzona jest terapia zajęciowa w pięciu pracowniach:

 • gospodarstwa domowego;
 • muzykoterapii i zajęć plastycznych;
 • stolarsko – ślusarska;
 • krawiecka;
 • komputerowa.

z4.jpgW pracowni muzykoterapii i zajęć plastycznych terapia zajęciowa odbywa się z wykorzystaniem wielu technik plastycznych i malarskich, dlatego różnorodność powstających tu prac jest bardzo duża. Proponowane techniki plastyczne i rękodzielnicze dostosowane są do zainteresowań i możliwości podopiecznych. Malowanie na papierze, płótnie, szkle, drewnie, wyklejanie, praca w glinie, modelinie, masie solnej. Wyroby pracowni zdobią pomieszczenie pracowni, a niekiedy stają się miłym upominkiem. Podopieczni poprzez obcowanie ze sztuką w sposób aktywny doskonalą swoją koordynację wzrokowo-ruchową oraz podtrzymują i rozwijają sprawność manualną. Bardzo ważnym celem tych zajęć jest wpływ na wzrost własnej wartości, wartości pracy i umiejętności działania w grupie. W tej pracowni prowadzone są również zajęcia z muzykoterapii, które pełnią funkcję usprawniająco–relaksacyjną. Uczestnicy uczą się tekstów piosenek a następnie linii melodycznej, przygotowują inscenizacje słowno- muzycznych, które prezentują na różnych przeglądach oraz uświetniają nimi uroczystości w Warsztacie. Pracownia ta pozwala uczestnikom wyzwolić swój potencjał twórczy i energię.

W pracowni stolarsko–mechanicznej doskonali się umiejętności bezpiecznej obsługi narzędzi ręcznych oraz elektronarzędzi tj. m.in. wiertarki. Kształtuje się i utrwala na co dzień umiejętności doboru narzędzi do danej czynności tj. oklejanie krawędzi, szlifowanie, bejcowanie, lakierowanie, wiercenie otworów, dłutowanie, wkręcanie wkrętów i śrub, montaż zawiasów i zamków drzwiowych, dokonywanie prostych pomiarów. Uczestnicy wykonują m.in. ramki na zdjęcia, karmniki, kwietniki, sztalugi, donice, kwietniki oraz wykonują  wiele prac naprawczo - konserwatorskich.

z7.jpgFormy terapii wykorzystywane w pracowni krawieckiej to hafciarstwo, dziewiarstwo, krawiectwo. Powstaje tu również biżuteria: kolczyki, naszyjniki, bransoletki. Uczestnicy w tej pracowni uczą się posługiwać przyrządami krawieckimi m. in.: nożycami, igłami. Przy pomocy instruktora nabywają umiejętności szycia ręcznego, haftowania, szydełkowania, przyszywania guzików oraz poznawania zasad i technik stosowania narzędzi. Poznają również zasady wyboru wzoru, dobierania barw i materiałów. Pod okiem terapeuty poznają budowę i zasady działania oraz obsługę nowoczesnych maszyn do szycia i haftowania. Wykonują przedmioty użytkowe, przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń o zróżnicowanym stopniu trudności jak szycie ściereczek, fartuchów, rękawic i haftowanie serwetek.

W pracowni gospodarstwa domowego uczestnicy  uczą się podstawowych czynności potrzebnych w życiu codziennym: parzenia herbaty, przygotowania kanapek, przygotowywania prostych posiłków, nakrywania do stołu, obsługi sprzętu AGD oraz utrzymywania czystości w miejscu pracy. Podopieczni rozwijają swoje umiejętności w zakresie samoobsługi, sprawności ogólnej oraz manualnych ćwiczeń dłoni i palców podczas procesu obierania, krojenia, gotowania, zmywania, posługiwania się różnymi narzędziami i urządzeniami. Jednym z wielu celów pracowni gospodarstwa domowego jest rozwijanie u podopiecznych wrażliwości estetycznej, inwencji twórczej i doskonalenie procesów poznawczych (spostrzegania, pamięci, myślenia, koncentracji uwagi na wykonywanej pracy). Poprzez uczestnictwo w zajęciach w pracowni gospodarstwa domowego podopieczni nabywają umiejętności współdziałania w grupie, nawiązywania kontaktów interpersonalnych, orientowania się w zasadach życia codziennego, wykonywania prac społeczne użytecznych i zaradności osobistej.

z10.jpgW pracowni komputerowej prowadzone są zajęcia, które mają na celu zapoznanie i przyswojenie podstawowych zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjną z jednoczesnym łamaniem oporów psychicznych przed tego typu urządzeniami oraz praktycznej nauki zawodu. Uczestnicy opracowują za pomocą komputera teksty dokumentów, rysunki w programach graficznych, zaproszenia, wizytówki, kartki okolicznościowe. Korzystają z różnych programów edukacyjnych w celu pogłębiania swojej wiedzy o świecie. Prowadzą również warsztatową stronę internetową www.wtzcaritaspila.webd.pl.

Prace wykonane w pracowniach warsztatowych uczestnicy wraz z terapeutami rozprowadzają na aukcjach i imprezach okolicznościowych, a pozyskane w ten sposób środki przeznaczane są na terapię społeczną.

Poza  terapią zajęciową uczestnicy biorą udział w rehabilitacji ruchowej, która ma na celu rozwijanie sprawności psychofizycznej, kształtowanie odpowiedniej postawy, hartowanie organizmu i utrwalanie podstawowych nawyków higienicznych. Zajęcia te również pozytywnie wpływają na kształtowanie umiejętności podporządkowania się zaleceniom i przepisom zarówno w działaniu zespołowym, jak i indywidualnym oraz na integrację z grupą. W ramach rehabilitacji ruchowej odbywają się kinezyterapiia – zajęcia indywidualne i grupowe na sali rehabilitacyjnej, hydroterapia - zajęcia na basenie w Aqua Parku, Bowling – zajęcia na kręgielni.

Do zajęć obligatoryjnych należy również trening ekonomiczny - nauka wartości pieniądza. Uczestnicy uczą się rozpoznawania nominałów pieniężnych, ich wartości, zapoznają się z cenami poszczególnych produktów i miejscami, gdzie można je nabyć, a także planowania i dokonywania samodzielnych zakupów. W warsztatach prowadzona jest również psychoterapia, której celem jest przeciwdziałanie i rozwiązywanie konfliktów wewnątrz grupy, kształtowanie poczucia bezpieczeństwa, rozładowywanie stresu, itp.

W ramach psychoterapii wyróżnia się:

 • Poradnictwo - udzielanie porad uczestnikom WTZ i ich rodzinom;
 • Psychoterapia indywidualna;
 • Psychoterapia grupowa.

W ramach rehabilitacji społecznej organizowane są liczne uroczystości  integracyjne: wyjścia do kina, teatru, restauracji, wycieczki turystyczne, zawody sportowe. Tradycją warsztatów stały się „Spotkania Opłatkowe” oraz „Śniadania Wielkanocne”, uświetniane występami artystycznymi w wykonaniu uczestników.  Organizowane wycieczki jedno lub kilkudniowe dają podopiecznym warsztatów możliwość sprawdzenia zaradności osobistej, pobudzają aktywność społeczną. Uczestnicy zwiedzili niemal cała Polskę od wybrzeża po góry. Biorą udział w licznych przeglądach muzycznych, teatralnych, zawodach sportowych i odnoszą w nich sukcesy.

Kontakt

Kierownik: Iwona Thiel
ul. Browarna 13
64 - 920 Piła
tel.: +48 67 214 - 83 - 61
e-mail: wtz.browarna@wp.pl 
www.wtzcaritaspila.webd.pl
REGON: 040109697-00899
NIP: 764-20-41-843

Warsztaty Terapii Zajęciowej działają na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz.776).
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki społecznej z dnia 25 marca 2004 r.w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004r. Nr 63, poz. 587)

Kontakt:

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
ul. bpa Cz. Domina 8, 75-061 Koszalin

tel. +48 94 342 36 90, fax +48 94 346 21 75
e-mail: sekretariat.koszalin@caritas.pl
© Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wykonanie: strony internetowe słupsk
Wspierają nas:
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • PKO_FND_LOGO_RGB.jpg
 • port.png
 • selgros.png