03.03.2015

Program Szkolnego Koła Caritas w Zespole Szkół Publicznych w Sławoborzu

Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół Publicznych w Sławoborzu powstało w kwietniu 2003 r. Jest to organizacja dziecięco-młodzieżowa działająca na terenie Szkoły i Parafii. Nadzór nad SKC sprawuje Dyrektor Szkoły i Proboszcz Parafii Matki Bożej Różańcowej w Sławoborzu. Szkolne Koło Caritas w swej organizacji i działalności kieruje się Instrukcją Episkopatu Polski "O pracy charytatywnej w parafiach oraz Regulaminem SKC obowiązującym w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Cel główny

Głównym celem SKC jest działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawcza na zasadzie wolontariatu wynikająca z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego realizowanego na co dzień względem każdego człowieka bez względu na jego wyznanie czy przekonania.

Cele szczegółowe

 • uwrażliwianie na różne obszary ludzkiej biedy
 • szerzenie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu i jej pogłębiani
 • praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego
 • rozwijanie praktyk religijnych np. pełnego uczestnictwa we Mszy św.
 • troska o zdobywanie wiedzy ogólnej i religijnej
 • podejmowanie własnych inicjatyw
 • umiejętność pracy we wspólnocie
 • poczucie wzajemnej współodpowiedzialności i zaufania
 • wzrost samodzielności działania i odpowiedzialności za nie
 • rozwijanie i doskonalenie własnych talentów
 • współpraca z innymi organizacjami mającymi na celu działalność charytatywną
 • włączenie się w akcje charytatywne prowadzone przez Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i Caritas Parafii

Zadania i formy realizacji

 • Samodzielne wykonywania palemek wielkanocnych, kartek świątecznych i ich rozprowadzanie w Niedziele Palmową
 • Samodzielne wykonywanie prezencików "Darów trzech króli" i ich rozprowadzanie
 • Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych: "Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom" , "Niedziela Miłosierdzia" , "Jałmużna Wielkopostna" i "Dzieło Nowego Tysiąclecia"
 • Wspieranie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu
 • Zbiórka nowych i używanych książek , przyborów szkolnych i rozdzielanie ich wśród potrzebujących uczniów
 • Sezonowa zbiórka używanej odzieży i obuwia dla dzieci w potrzebie
 • Przed świąteczna zbiórka artykułów spożywczych i wspieranie rodzin wielodzietnych
 • Współpraca z Caritas Parafii św. Michała w Świdwinie
 • Udział w festynach charytatywnych
 • Organizowanie konkursów, zabaw, festynowego "LOTTO"
 • Organizowanie rodzinnych pikników z zabawami i konkursami
 • Pomoc fizyczna i duchowa osobom chorym, starczym, samotnym
 • Pomoc osobom i rodzinom poszkodowanym w wypadkach losowych
 • Pomoc chorym uczniom naszej szkoły
 • Włączanie się w liturgię Mszy św. w Pierwsze Piątki Miesiąca, Niedzielę Miłosierdzia Bożego
 • Czynny udział w Tridum Paschalnym, uroczystości Niedzieli Palmowej i procesji Bożego Ciała
 • Udział w pieszych pielgrzymkach
 • Przygotowanie i wystawienie "Jasełek" i "Kolędników"
 • Organizowanie wyjazdów na przedstawienia "Pasji" do Wyższego Seminarium Duchowego w Koszalinie
 • Organizowanie wyjazdów do sanktuariów i Wyższego Seminarium Duchownego dla dzieci z ubogich rodzin
 • Wycieczki krajoznawczo-turystyczne

Przewidywane osiągnięcia, efekty

Uczniowie - członkowie Szkolnego Koła Caritas uczą się:

 • Wprowadzać w życie przykazania miłości
 • Zauważać potrzebujących pomocy materialnej, duchowej i opiekuńczej
 • Poszanowania drugiego człowieka zwłaszcza chorego, starczego
 • Uwrażliwiać na różne obszary biedy ludzkiej
 • Dążyć do urzeczywistnienia w swoim życiu pełni miłosierdzia chrześcijańskiego
 • Żyć zgodnie z zasadami wiary i moralności kościoła
 • Dbać o dobre imię Kościoła, Ojczyzny, Szkoły i Koła
 • Sumiennie wykonywać podejmowane zadania i inicjatywę
 • Rozwijania talentów i zainteresowań
 • Umiejętnego i ofiarnego dysponowania wolnym czasem
 • Współpracy zespołowej
 • Wzajemnej więzi grupowej
 • Odpowiedzialności za podjęte zadania
 • Współpracy z innymi organizacjami o działalności charytatywnej

Ewaluacja programu

Ewaluacja przedstawiona będzie w formie sprawozdania, w którym wyszczególnia się:

 • Zaangażowanie SKC
 • Udział w deklarowanych akcjach charytatywnych
 • Ilość zdobytych funduszy
 • Ilość i jakość samodzielnie wykonywanych prac
 • Obserwacja niesionej pomocy
 • Wywiady i zwrotne informacje od osób doświadczających pomocy i innych organizacji
 • Własną samoocenę

Opracowała: Opiekun Koła Ewa Horanin nauczycielka religii w ZSP w Sławoborzu

... powrót

Kontakt:

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
ul. bpa Cz. Domina 8, 75-061 Koszalin

tel. +48 94 342 36 90, fax +48 94 346 21 75
e-mail: sekretariat.koszalin@caritas.pl
© Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wykonanie: strony internetowe słupsk
Wspierają nas:
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • PKO_FND_LOGO_RGB.jpg
 • port.png
 • selgros.png
 • logo-kulczyk.jpg