03.03.2015

Program działań opiekuńczo-wychowawczych Szkolnego Koła Caritas: "Niosę Caritas"

A. OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE

Szkoła, w której pracuję należy do parafii p.w. św. Anny w Barcinie. Brak zaplecza w postaci salek katechetycznych sprawiły, że ze strony parafii nie oferowano dzieciom i młodzieży zajęć pozalekcyjnych rozwijających sferę moralno-duchową. Poszukują oni wspólnot, które pomogłyby im radzić sobie z problemami życia codziennego w domu, w szkole wśród rówieśników oraz uwrażliwiłyby ich na potrzeby drugiego człowieka i uczyły radosnego dzielenia się tymi dobrami, które posiadają zarówno w sferze duchowej jak i materialnej.

Z obserwacji środowiska, wśród którego pracuję wynikało, że istnieje zapotrzebowanie na powołanie grupy, która stanowiłaby oazę dla tych, którzy pragną w swoim codziennym życiu uczynić małe dobro, poznać siebie, otwierać się na innych. Dlatego postanowiłam w naszej szkole założyć Szkolne Koło Caritas.

W styczniu 2004 roku ks. Biskup Kazimierz Nycz skierował do Dyrektorów i nauczycieli list z propozycją o tworzenie w szkołach istniejących na terenie naszej Diecezji Szkolnych Kół Caritas. Zdecydowałam się założyć takie koło w naszej szkole. W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad kołem sprawuje nauczyciel powołany przez Dyrektora Szkoły, który chce dobrowolnie podjąć to zadanie. Natomiast opiekę duchową nad kołem sprawuje proboszcz parafii, na której znajduje się szkołą lub kapłan wyznaczony przez tegoż proboszcza, który czuwa nad tym, by działalność jego była zgodna ze statutem oraz włącza się w pracę nad formacją członków.

Działanie Szkolnych Kół Caritas opiera się na autentycznym zaangażowaniu młodych ludzi w pracę na rzecz osób potrzebujących, na wzajemnym zaufaniu, współodpowiedzialności i pracy zespołowej.

B. CELE PROGRAMU

Cel główny

Głównym celem SKC jest działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawcza na zasadzie wolontariatu wynikająca z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego realizowanego na co dzień względem każdego człowieka bez względu na jego wyznanie czy przekonania.

Cele szczegółowe

 • uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy
 • szerzenie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu i jej pogłębienie
 • praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego
 • rozwijanie praktyk religijnych np. pełnego uczestnictwa we Mszy św.
 • troska o zdobywanie wiedzy ogólnej i religijnej
 • podejmowanie własnych inicjatyw
 • umiejętność pracy we wspólnocie
 • poczucie wzajemnej współodpowiedzialności i zaufania
 • wzrost samodzielności działania i odpowiedzialności za nie
 • rozwijanie i doskonalenie własnych talentów
 • współpraca z innymi organizacjami mającymi na celu działalność charytatywną
 • włączenie się w akcje charytatywne prowadzone przez Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i Caritas Parafii

C. METODY I FORMY REALIZACJI CELÓW I ZAŁOŻEŃ PROGRAMU

 • samodzielne wykonywanie palemek wielkanocnych, kartek świątecznych i ich rozprowadzanie w Niedzielę Palmową
 • organizowanie konkursów na terenie szkoły na najładniejsze kartki świąteczne (Boże Narodzenie, Wielkanoc)
 • organizowanie wystaw wykonanych przez siebie prac
 • zbiórki np. podręczników, przyborów szkolnych i innych rzeczy dla potrzebujących pomocy uczniów szkoły
 • udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych: "Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom", "Niedziela Miłosierdzia", "Jałmużna Wielkopostna"
 • włączenie się w liturgię Mszy św. w Pierwsze Piątki Miesiąca, Niedziele Miłosierdzia Bożego
 • czynny udział w Tridum Paschalnym, uroczystości Niedzieli Palmowej i procesji Bożego Ciała
 • organizowanie wyjazdów do sanktuariów i Wyższego Seminarium Duchowego oraz wycieczek dla dzieci z ubogich rodzin.

D. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA, UMIEJĘTNOŚCI

Uważam, że praca w Szkolnym Kole Caritas przyczyni się do:

 • umiejętnego gospodarowania wolnym czasem
 • poszanowania drugiego człowieka zwłaszcza chorego, potrzebującego pomocy, starszego
 • angażowania jak największej ilości uczniów w konkursach itp.
 • odkrywania przez ucznia i rozwijania zdolności twórczych, oraz zainteresowań
 • zgodnej współpracy w zespole
 • umiejętności słuchania innych i rozumienia ich problemów
 • odpowiedzialności za podjęte zadania
 • rozwijania umiejętności dokonywania hierarchii wartości
 • sumiennego wykonywania podejmowanych zadań

E. EWALUACJA

Przedstawiona będzie w formie sprawozdania, w którym wyszczególni się:

 • obserwację i samoobserwację,
 • wytwory prac dzieci: ilość, jakość,
 • zauważenie pracy Koła przez innych,
 • zaangażowanie poszczególnych członków,
 • ocenę skuteczności działań,
 • wypowiedzi osób doświadczających pomocy,
 • ocenę rodziców, dyrekcji,
 • wypowiedzi samych członków Koła.

Opracowała: mgr Jadwiga Rycak

... powrót

Kontakt:

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
ul. bpa Cz. Domina 8, 75-061 Koszalin

tel. +48 94 342 36 90, fax +48 94 346 21 75
e-mail: sekretariat.koszalin@caritas.pl
© Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wykonanie: strony internetowe słupsk
Wspierają nas:
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • PKO_FND_LOGO_RGB.jpg
 • port.png
 • selgros.png
 • logo-kulczyk.jpg